ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА - ОУ "Н.Й.ВАПЦАРОВ" гр. Нови пазар
Вътрешни правила за поддържане  профила на купувача
Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки
Документация за участие
Линк към страницата на училището  в АОП
Обява по чл.20 ал. ( 3 )  от ЗОП - 2016
Обществени поръчки - 2015г.
 
Платежни документи по договори - 2016г.
Договори - 2016г.
Протокол за избор